Upadłość spółki z o.o. – krok po kroku cz.2

2020-12-29 10:34:05

Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli spółki w jak największym zakresie. Po ogłoszeniu postanowienia o upadłości prowadzone są więc czynności prowadzące do spieniężenia majątku spółki, a także zabezpieczenia tego majątku przed działaniem nieuczciwym względem wierzycieli. Jak krok po kroku wygląda postępowanie upadłościowe spółki z o.o.?

Strony postępowania

Po złożeniu wniosku do właściwego sądu i uzupełnieniu ewentualnych braków formalnych rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Stroną postępowania jest zawsze dłużnik, nawet jeśli to nie on złożył wniosek. Stroną jest także każdy podmiot, który złożył wniosek o upadłość, czyli stroną może być np. wierzyciel. Dodatkowo sąd może wyznaczyć kuratora, jeśli dłużnik nie posiada zdolności procesowej. W przypadku spółki z o.o. kurator może zostać ustanowiony, jeśli w składzie jego organów zachodzą braki personalne uniemożliwiające dalsze działanie.

Zabezpieczenie majątku dłużnika

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ale jeszcze przed wydaniem postanowienia, sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika. Orzeczenie o zabezpieczeniu majątku ma zapobiec działaniu dłużnika na szkodę wierzyciela, np. poprzez wyzbywanie się majątku. O takim środku sąd może zdecydować sam z urzędu lub też na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania. Zabezpieczeniem może być m.in. ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego oraz ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem. Jeśli więc wierzyciel ma uzasadnione obawy, że zostanie pokrzywdzony nieuczciwym działaniem dłużnika, to może wnioskować on o ustanowienie konkretnego zabezpieczenia. Samo zabezpieczenie upada z dniem ogłoszenia upadłości lub uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku o upadłość.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest wydawane przez sąd w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin ten jest jednak terminem instrukcyjnym, co oznacza, że jego przekroczenie nie powoduje żadnych negatywnych skutków procesowych. Sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym, co ma zapewnić szybsze i sprawniejsze procedowanie. Również postępowanie dowodowe w całości lub w części może być prowadzone niejawnie. Na postanowienie sądu w tym zakresie dłużnikowi przysługuje zażalenie, które jest rozpoznawane przez sąd drugiej instancji w terminie miesiąca od przedstawienia mu akt sprawy. Samo postanowienie zawiera przede wszystkim dane identyfikacyjne, a także wezwanie osób posiadających prawa osobiste oraz roszczenia do majątku upadłego oraz wskazuje sędziego-komisarza, jego zastępcę i syndyka. W określonych wypadkach postanowienie może zawierać także godzinę wydania postanowienia. Datą upadłości jest data wydania postanowienia.

Lista wierzytelności

Po ogłoszeniu postanowienia o upadłości wierzyciele mogą zgłaszać do syndyka swoje wierzytelności. Po ustaniu terminu zgłoszeń syndyk dokonuje analizy i porównuje zgłoszenia wraz z dokumentami dostarczonymi przez zarząd. Na tej podstawie tworzona jest później lista wierzytelności, na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje o stanie zadłużenia, danych kontaktowych i innych prawach przysługujących wierzycielowi. Należy także podkreślić, że z dniem ogłoszenia upadłości wszystkie wierzytelności spółki stają się wymagalne. Następnie lista zostaje opublikowana w odpowiednim rejestrze, dzięki czemu wierzyciel oraz upadły mają do niej wgląd. Jeśli nie zgłaszają żadnych sprzeciwów lista jest zatwierdzana przez sędziego-komisarza.

Ustalenie masy upadłościowej

Z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek spółki staje się masą upadłości. To właśnie z tej masy zaspokojeni będą wierzyciele upadłego. Pieczę nad majątkiem przejmuje syndyk, a zarząd traci wszelkie prawa z majątkiem związane. Ustalenie całego składu masy upadłości następuje przez sporządzenie przez syndyka spisu inwentarza oraz spisu należności. Aby tego dokonać niezbędne jest posiadanie najważniejszych dokumentów spółki, dlatego też członkowie zarządu są zobowiązani do ich wydania. Będą to przede wszystkim księgi rachunkowe, ewidencje dla celów podatkowych oraz korespondencja. Na podstawie zebranych dokumentów oraz stworzonego spisu inwentarza syndyk dokonuje oszacowania masy upadłości i sporządza plan likwidacyjny. W ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości składa on plan sędziemu-komisarzowi.  Następnie dochodzi do likwidacji masy upadłości, która może być prowadzona w drodze przetargu, aukcji czy też z wolnej ręki. Wszystkie uzyskane środki stanowią fundusze masy upadłości.

Podział funduszów masy

Po likwidacji zasobów spółki następuje podział środków pomiędzy wierzycieli. W pierwszej kolejności są jednak zaspokajane koszty postępowania, czyli te związane m.in. z działalnością syndyka, likwidacją majątku oraz kosztami sądowymi. Następnie z pozostałych środków zaspokajani są wierzyciele ujęci na liście wierzytelności. W tym celu syndyk przygotowuje plan podziału i składa go sędziemu-komisarzowi do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu i wykonaniu planu podziału postępowanie upadłościowe jest zakończone. Jeśli spieniężony majątek spółki nie pozwala na zaspokojenie kosztów postępowania, to sąd zobligowany jest do umorzenia postępowania. Umorzenie jest jednoznaczne z nieosiągnięciem głównego celu, czyli zaspokojenia wierzycieli. W tym przypadku następuje zwrot majątku przez syndyka i upadłość nie zostaje ogłoszona.

 

Źródła:

Kategorie

Archiwum

Tagi

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!