Upadłość spółki z o.o. – krok po kroku cz.1

2020-12-29 10:17:45

Niewypłacalność spółki z o.o. powoduje, że na członkach zarządu powstaje obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Brak złożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie może skutkować dodatkową odpowiedzialnością względem wierzycieli. Warto więc zapoznać się krok po kroku z przebiegiem upadłości, by unikać błędów jeśli zajdzie konieczność ogłoszenia upadłości.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tak jak i upadłość każdego innego podmiotu – jest ściśle powiązana z niewypłacalnością. Upadłość może być ogłoszona tylko w stosunku do podmiotu niewypłacalnego. Samo pojęcie niewypłacalności definiuje  art. 11 Ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z ustawą podmiot jest niewypłacalny w momencie, kiedy traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Spółka z o.o. może zostać uznana za niewypłacalną w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy spółka nie jest w stanie regulować zaciągniętych i postawionych w stan wymagalności zobowiązań pieniężnych. Ustawa wprowadza domniemanie, dzięki któremu można uznać spółkę za niewypłacalną gdy posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań powyżej trzech miesięcy. Drugim sposobem jest uznanie spółki za niewypłacalną jeśli zakres jej zobowiązań pieniężnych przekracza wartość majątku spółki. Taki stan finansowy spółki musi trwać przez okres przekraczający 24 miesiące.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość może zostać złożony tylko przez uprawnione do tego podmioty. W przypadku spółki z o.o. to uprawnienie przysługuje tym osobom, które na podstawie ustawy, umowy spółki czy też statutu mają prawo do prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz. W praktyce najczęściej będą to członkowie zarządu. Wniosek może także zostać złożony przez wierzycieli spółki. Wierzycielem będzie każdy podmiot uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości, nawet jeśli jego wierzytelność nie została postawiona w stan wymagalności.

Termin na złożenie wniosku

Złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. nie jest uprawnieniem dłużnika, ale jego obowiązkiem. Dlatego też bardzo istotną rolę odgrywa tutaj 30-dniowy termin narzucony przez przepisy ustawy. Jeśli nastąpi podstawa do ogłoszenia upadłości, to każdy uprawniony do prowadzenia spraw spółki zobowiązany jest w tym terminie złożyć wniosek do właściwego sądu upadłościowego. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować zrodzeniem się odpowiedzialności deliktowej wobec wierzycieli. Osoba zobowiązana do złożenia wniosku będzie musiała naprawić szkody, które będą następstwem niezłożenia wniosku. Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje możliwość zwolnienie się z tej odpowiedzialności, jeżeli osoba zobowiązana do złożenia wniosku wykaże otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie układu w postępowaniu układowym. Podobne zwolnienie z odpowiedzialności przewiduje Kodeks Spółek Handlowych, który dzięki art. 299 umożliwia członkom zarządu spółki uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki z o.o. – zwolnienie nastąpi po wykazaniu złożenia wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien odpowiadać odpowiednim wymogom formalnym. W art. 22 ustawy Prawo upadłościowe ustawodawca przez wyliczenie wskazuje wszystkie konieczne elementy, które wnioskodawca powinien uwzględnić. Przede wszystkim są to dane identyfikacyjne – nazwa dłużnika, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, miejsce siedziby spółki oraz dane osób, które na podstawie umowy spółki są uprawnione do jej reprezentacji. W następnej kolejności należy wskazać wszelkie okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku wraz z ich uprawdopodobnieniem. Jak już wspomniano aby ogłosić upadłość dłużnik musi być niewypłacalny. W uzasadnieniu wnioskodawca powinien więc uwzględnić wszelkie okoliczności potwierdzające niewykonywanie zobowiązań wymagalnych lub ciążenie zobowiązań przewyższających wartość majątku spółki. Potwierdzeniem sytuacji finansowej mogą być np. dokumenty księgowe, projekty umów, wydruki z rejestrów, a także oświadczenia członków zarządu czy świadków. Materiał uwzględniony we wniosku powinien dać sądowi podstawy do ogłoszenia upadłości.

Wniosek składany przez dłużnika – dodatkowe wymagania

Jeżeli wniosek o upadłość jest składany przez dłużnika, to powinien on dołączyć do wniosku dodatkowe informacje. We wniosku powinien znaleźć się wykaz majątku z szacunkową wyceną składników, spis wierzycieli wraz z ich adresami oraz wysokością wierzytelności i terminami zapłaty, a także spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami oraz wysokością zobowiązań. Ustawa nakłada na dłużnika również obowiązek dostarczenia bilansu wykazującego stan aktywów i pasywów za bieżący i poprzedni rok obrotowy, który powinien być sporządzony w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku. Dodatkowymi dokumentami będą także m.in. oświadczenie o spłatach długów w ostatnich 6-ciu miesiącach, informacje o zastawach i hipotekach oraz wykaz tytułów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych. Jeśli wnioskodawca nie posiada tych dokumentów, to powinien on w uzasadnieniu określić przyczyny ich braku.

Właściwość sądu oraz opłaty  

Sprawy o ogłoszenie upadłości są rozpatrywane przez sąd upadłościowy, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Wniosek powinien więc zostać złożony do wydziału gospodarczego  sądu rejonowego właściwego dla głównego ośrodka prowadzenia działalności dłużnika. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością głównym ośrodkiem prowadzenia działalności jest jej siedziba. Należy także pamiętać, że wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 1 000 zł. Dodatkowo dłużnik będzie zobowiązany do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z postępowaniem. Zaliczka ta jest równa wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Brak uiszczenia opłat jest brakiem formalnym, a jego nieuzupełnienie powoduje zwrot wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią publikacji nt. upadłości spółki z o.o., w której krok po kroku tłumaczymy, jak wygląda postępowanie upadłościowe.

Źródła: 

Kategorie

Archiwum

Tagi

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!