Zadania syndyka w upadłości konsumenckiej

2020-12-03 16:25:18

W upadłości konsumenckiej bardzo ważną rolę pełni syndyk. Jest on nadzorcą majątku dłużnika, bada oświadczenia składane we wniosku o upadłość, a także może mieć realny wpływ na to, jak dalej będzie kształtować się postępowanie upadłościowe. Jego rola jest ściśle związana z działaniami dłużnika, również tymi dokonanymi przed złożeniem wniosku do sądu.
Czym więc dokładniej zajmuje się syndyk?

Kim jest syndyk?

Syndykiem może być każda osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do roli syndyka może także zostać wyznaczona spełniająca wszystkie wymogi osoba prawna. W upadłości konsumenckiej syndyk zajmuje się głównie zarządzaniem majątkiem upadłego, ale to nie jego jedyne zadanie. Jest on także odpowiedzialny za kontakt z wierzycielami, rozdysponowanie środków pomiędzy wierzycieli oraz ustalenie planu spłaty. Wszystkie te działania mają za zadanie nadzorowanie postępowania upadłościowego oraz kontrola czynności dokonywanych przez upadłego. Działania syndyka rozpoczynają się wyznaczeniem go w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości danego dłużnika. Następuje to poprzez wskazanie imienia i nazwiska osoby fizycznej lub wskazanie nazwy i siedziby osoby prawnej, która została powołana do pełnienia tej funkcji wraz ze wskazaniem numeru licencji doradcy lub numerem w KRS.

Kontakt z wierzycielami

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa wierzycieli, żeby zgłaszali do syndyka wszystkie wierzytelności w ciągu 30 dni od postanowienia. Jego pierwszym zadaniem jest więc zgromadzenie informacji przekazywanych mu przez wierzycieli i ich systematyzacja. Syndyk jest także zobowiązany do powiadomienia o upadłości wierzycieli, którzy widnieją w dokumentacji dłużnika dotyczącej jego finansów. Zawiadomienie to zawiera szereg pouczeń, które powinny zostać przedstawione w zrozumiały dla każdego sposób. Dotyczą one między innymi możliwości zgłaszania wierzytelności, trybie ich zgłaszania, prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości danego dłużnika, możliwości wniesienia skargi na czynności syndyka czy też możliwości pozostawienia bez rozpoznania wierzytelności zgłoszonym po odpowiednim terminie. Syndyk wysyła także zawiadomienie o postanowieniu sądu do małżonka upadłego.

Ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika

Po postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości i zawiadomieniu wierzycieli syndyk jest zobowiązany do ustalenia faktycznej sytuacji majątkowej dłużnika oraz weryfikacji wniosku o upadłość. W związku z tym syndyk składa wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, żeby uzyskać informacje o upadłym. Przede wszystkim powinien on uzyskać dane dotyczące wysokości dochodu osiąganego przez dłużnika w ciągu ostatnich pięciu lat, okresów zaległości w zapłacie podatków, wypełniania przez dłużnika obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych informacji podatkowych. Wszystkie zgromadzone dane mają pozwolić syndykowi na zweryfikowanie sytuacji przedstawionej przez dłużnika we wniosku o upadłość oraz potwierdzenie prawidłowości składanych oświadczeń. To zadanie jest o tyle istotne, że jeśli dłużnik postępował nieuczciwie, to jego postępowanie upadłościowe może zostać umorzone.

Zarządzanie majątkiem

Kolejnym zadaniem syndyka jest stworzenie spisu inwentarza, w którym powinny znaleźć się składniki masy upadłościowej dłużnika, na podstawie którego prowadzi sprzedaż. W upadłości konsumenckiej syndyk sam decyduje o likwidacji masy upadłości. Nie jest on zobowiązany do występowania do innych organów o zgody na dokonanie sprzedaży danych rzeczy.  W tym procesie powinien on kierować się przede wszystkim dążeniem do najkorzystniejszych rozwiązań, tak by maksymalnie zaspokoić wierzycieli i ponieść jak najmniejsze koszty związane z likwidacją majątku. Może on zorganizować przetarg lub aukcję albo przeprowadzić sprzedaż z wolnej ręki. Ocena w jaki sposób spieniężyć majątek dłużnika powinna być podejmowana indywidualnie. Działania syndyka są ograniczone w przypadku sprzedaży nieruchomości lub składników masy, które swoją wartością przekraczają pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po ustaleniu sposobu likwidacji syndyk zawiadamia wierzycieli o planowanych działaniach. Na wybór sposobu likwidacji wierzycielom przysługuje skarga. Taka forma kontroli ma zapewnić wierzycielom, że majątek zostanie spieniężony w jak najkorzystniejszy dla nich sposób.

Ustalenie planu spłaty

Po przeprowadzeniu likwidacji majątku syndyk musi ponownie ocenić sytuację dłużnika, tym razem pod kątem możliwości utworzenia planu spłaty wierzycieli. Jego kolejnym zadaniem jest przekazanie sądowi projektu planu spłaty wraz z odpowiednim uzasadnieniem, bądź też przekazanie informacji o przesłankach, które pozwolą na umorzenie bądź warunkowe umorzenie zobowiązań dłużnika bez planu spłaty. W tym celu syndyk powinien już na początku postępowania zgromadzić od upadłego informacje dotyczące jego sytuacji rodzinnej, osobistej, zawodowej i zarobkowej. Może się także zdarzyć, że środki pozyskane podczas likwidacji majątku pozwolą na całkowite zaspokojenie wierzycieli. Na podstawie zgromadzonych danych tworzy projekt planu spłaty bądź gromadzi w całość przesłanki do umorzenia wierzytelności lub inne informacje. Następnie przekazuje je dłużnikowi oraz wierzycielem, dzięki czemu obie strony mogą ustosunkować się do przekazanych informacji. Finalnie składa on projekt albo stosowne informacje do sądu, który postanowieniem ustala plan spłaty bądź też umarza wierzytelności. Jeśli sąd ustali plan spłaty to syndyk nadzoruje wykonywanie go przez dłużnika.

 

Źródła:

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),
  • P. Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020,
  • P. Filipiak, A. Hrycaj (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz., Warszawa 2020, 
  • A. Machowska, Upadłość konsumencka, Warszawa 2020. 

Archiwum

Tagi

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Bardzo profesjonalne podejście do sprawy. Pomoc w krótkim czasie. Jestem zadowolona z obsługi i pomocy. Polecam bardzo.

Eryka Górecka

Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona, obsługa solidna i profesjonalna. Super podejście do klienta, polecam z czystym sumieniem. Pozdrawiam.

Bożena Husar

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!