Postępowanie układowe w upadłości konsumenckiej

2020-10-27 14:44:48

W trakcie postępowania upadłościowego dłużnik ma możliwość zawarcia porozumienia ze swoimi wierzycielami. Takie porozumienie, nazywane układem może zostać zainicjowane zarówno przez samego dłużnika jak i przez sąd upadłościowy. Nie jest to jednak rozwiązanie, które może dotyczyć każdego dłużnika – do zawarcia układu niezbędne jest spełnienie określonych przez ustawę przesłanek. Czym jest więc postępowanie układowe i jakie są przesłanki konieczne do jego zainicjowania?

Czym jest układ z wierzycielami?

Układ z wierzycielami to jedno z rozwiązań, o które może wnioskować dłużnik
w procesie upadłości konsumenckiej. Polega ono na zawarciu przez dłużnika porozumienia ze swoimi wierzycielami, zastępując w ten sposób plan spłaty, który ustalany jest podczas postępowania. Dłużnik może także zostać skierowany do postępowania o zawarcie układu z wierzycielami przez sąd, natomiast jest to możliwe jedynie wtedy, gdy dłużnik w swoim wniosku nie określił, że nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Zgoda dłużnika jest więc kluczową kwestią w przypadku postępowania o zawarcie układu z wierzycielami. Należy podkreślić, że to postępowanie nie powoduje formalnego ogłoszenia upadłości. Istotne jest również głosowanie wierzycieli nad przyjęciem lub odrzuceniem układu. Decyzja ta zapada większością głosów wierzycieli, którzy oddali ważny głos i mających łącznie minimum 2/3 sumy wierzytelności przysługującej wszystkim głosującym wierzycielom. Konieczna jest obecność co najmniej 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem.

Przesłanki układowe

Jedną z przesłanek, które muszą zostać spełnione by doszło do zawarcia układu jest stabilna sytuacja finansowa dłużnika. Musi on mimo swojej niewypłacalności posiadać odpowiednią ilość środków, które wystarczą na pokrycie kosztów postępowania oraz dobrą sytuację zawodową, pozwalająca na zawarcie i skuteczne wykonanie układu. Do postępowania o zawarcie układu wraz ze składanym wnioskiem konieczne jest uiszczenie przez dłużnika zaliczki na wydatki postępowania o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw. Rozwiązanie to jest proponowane w przypadku dłużników posiadających mienie, które chcą zatrzymać – najczęściej jest to nieruchomość, w której dłużnik zamieszkuje. W pozostałych drogach postępowania nieruchomość jest sprzedawana przez syndyka, w celu uzyskania środków na zaspokojenie wierzycieli. W interesie dłużnika leży więc przekonanie swoich wierzycieli, że poprzez zawarcie układu oraz przy zachowaniu nieruchomości będzie on w stanie bardziej zaspokoić swoich wierzycieli m.in. dlatego, że nieruchomość pozostanie w jego majątku. Układ może być także korzystniejszy dla wierzycieli ze względu na to, że czas jego trwania może być dłuższy, niż w przypadku planu spłaty. Plan spłaty wierzycieli jest ustalany co do zasady na maksymalnie trzydzieści sześć miesięcy, natomiast w przypadku zawarcia układu z wierzycielami harmonogram spłat jest ustalany na maksymalnie pięć lat. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może przekraczać pięć lat. Taka możliwość istnieje wtedy, gdy wierzytelności pochodzą ze stosunku pracy lub są zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym czy też hipoteką morską, jeżeli zostały objęte układem za zgodą wierzyciela.

Zatwierdzenie układu

Sam układ po przegłosowaniu i przyjęciu przez wierzycieli jest zatwierdzany przez sąd na rozprawie. Termin rozprawy jest ogłaszany przez obwieszczenie, natomiast może zostać także ogłoszony na zgromadzeniu wierzycieli, dzięki czemu nie ma obowiązku jej obwieszczania. Układ ten wiąże wierzycieli, których wierzytelności objęte są układem, a nie znajduje on zastosowania wobec wierzycieli nie ujawnionych przez dłużnika oraz tych, którzy nie byli uczestnikami postępowania. Nad wykonaniem układu nadzór sprawuje syndyk (chyba że układ sam stanowi inaczej), który ma obowiązek przedkładania sądowi sprawozdania dotyczącego wykonywania układu. Po zatwierdzeniu układu przez sąd dłużnik odpowiada przed wierzycielami jedynie do wysokości zobowiązań zawartych w układzie. Może to więc oznaczać znaczne zmniejszenie wierzytelności dłużnika, np. poprzez częściowe umorzenie po wykonaniu zobowiązań wynikających z układu.

 

Źródła:

  • A. Machowska, Upadłość konsumencka, Wolters Kluwer, Warszawa 2020,
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!